Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2013

Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor vialiquirizja liquirizja

March 15 2013

1806 2a65
Reposted bykapitandziwnyhirudynamalina
1678 f127 420
Reposted by9thoctober 9thoctober
Znów się spotykamy... Ile to już, sporo! Wiele pięknych chwil w moim życiu minęło, więc pewnie wiesz dlaczego tu jestem. Tak kolejny dołek zaliczam. Świat mi się wali jak domek z kart.
Reposted bydiviBilorasoeasyhellomacabremalina2009

December 25 2012

Prócz marzeń warto mieć papierosy
— face
Reposted fromememem ememem vialiquirizja liquirizja

December 21 2012

Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy
Reposted bybadalenaMissMurderconvoitisemalina2009

November 20 2012

żałosna ..

Tamtej nocy odkryłem, że to,co się postrzega jako złe i wściekłe, jest po prostu samotne.I pragnie towarzystwa. 

— Duża ryba
Reposted fromMerlinka Merlinka viazagansky zagansky
Reposted fromSzupa Szupa viazagansky zagansky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl